Terms and Conditions

Last updated on 15 November 2017

Summary

This is an English summary of the terms and conditions. Read it carefully! Below is the fine (legal) print (Dutch only).

 • If you register through the registration form, you are required to pay to your ticket (even if you don’t show up). Payment should happen within 2 weeks after registration.
  • If you cancel until 3 weeks before the Dansstage (before 16 February 2018) you only pay a €5 administrative fee.
  • If you cancel between 3 weeks and 1 week before the Dansstage (between 16 February and 2 March 2018) you pay 50% of your ticket.
  • If you cancel 1 week before the Dansstage or later (after 2 March 2018), you pay the full ticket price.
  • Note that you have to pay these fees even if you hadn’t paid your ticket yet!
  • In case there are people on the waiting list for the same type of ticket (level and leader/follower), your ticket can be transferred to them. In that case you only pay a €5 administrative fee (even if you hadn’t paid your ticket yet).
 • If you’re on the waiting list and we found a free spot for you, we’ll mail you about it. Respond within 1 week to claim your spot!
  • If you claim the spot, you’re required to pay within 2 weeks after first hearing about it from us. That may be sooner than 2 weeks after claiming the spot!
 • During the workshops, you can only take pictures and videos with the teacher’s approval.
 • During the balls and in between the workshops, you may take pictures and videos, so long as they’re not used for any commercial purposes.
  • Bands may request no pictures be taken or published – we kindly ask you to respect this.
 • In general: respect everyone’s privacy! At all times participants, teachers and bands may ask to not appear recognisable on any imagery, and we ask you to respect that. They’ll have to indicate this to the photographer themselves.
  • When publishing photos and videos (including social media) we kindly request you to take them offline if the organisation or anyone appearing on the material asks you to.

The fine print

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • De stichting: Stichting Balfolkfabriek, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Utrecht onder nr. 54749239, gevestigd Braziliëdreef 96, 3563 CL Utrecht.
 • De Dansstage: Het door de Stichting georganiseerde evenement, plaats te hebben in Enschede tussen 9 en 11 maart 2018.
 • De organisatie: de organisatie, aangesteld door en handelend namens de stichting, met als doel het organiseren van de Dansstage, bereikbaar op dansstage.enschede@balfolk.nl.
 • Deelnemer: de wederpartij van de stichting.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de stichting en deelnemer.

1.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2. Inschrijving

2.1 Middels het versturen van het inschrijfformulier geeft deelnemer aan een overeenkomst aan te willen gaan met de stichting en accepteert de algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand als de organisatie de inschrijving van deelnemer via de e-mail bevestigt. De organisatie behoudt zich ten alle tijden het recht om een inschrijving niet te bevestigen.

2.2 Deelnemer ontvangt binnen een dag van de organisatie bericht of de inschrijving wordt bevestigd. Indien de stichting de inschrijving niet kan bevestigen wegens een gebrek aan plekken, wordt de inschrijving op de wachtlijst geplaatst en ontvangt deelnemer hierover bericht (zie onder 5, Wachtlijst).

2.3 Zodra deelnemer van de organisatie bevestigd heeft gekregen de inschrijving is bevestigd, is deelnemer verplicht om binnen twee weken het inschrijfgeld te betalen middels overschrijving. Mochten er problemen zijn met de overschrijving, dan dient deelnemer hierover binnen de gestelde termijn van twee weken contact op te nemen met de organisatie.

2.4 Het inschrijftarief is afhankelijk van de gegevens die aan organisatie zijn verstrekt middels het aanmeldingsformulier. Een overzicht van alle tarieven is te vinden op de pagina tarieven van de website van de Dansstage.

2.5 Als deelnemer de inschrijving na de bevestiging annuleert, gelden de voorwaarden zoals te vinden onder 4, Annulering. Zolang de inschrijving niet is geannuleerd blijft de overeenkomst met de stichting in stand en is deelnemer het inschrijfgeld aan de stichting verschuldigd, dus óók in het geval dat deelnemer niet komt opdagen.

2.6 Als deelnemer niet binnen de aangegeven redelijke termijn reageert op een door de stichting danwel organisatie verstuurde betalingsherinnering, kan de organisatie besluiten om de overeenkomst op te zeggen. Deelnemer ontvangt een e-mail van de organisatie indien dit gebeurt. De betalingsverplichting komt dan te vervallen. Als deelnemer géén e-mail hierover ontvangt, blijven de overeenkomst en inschrijving in stand en staat deelnemer nog steeds ingeschreven. De aanmelding wordt alleen geannuleerd indien deelnemer dit per e-mail meldt aan de organisatie. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals te vinden onder 4, Annulering.

2.7 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte informatie, zoals die bij de aanmelding en bij wijzigingen worden doorgegeven. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit de onjuistheid van aangeleverde gegevens.

2.8 Verstrekte (persoons)gegevens worden door de stichting en de organisatie slechts gebruikt voor de inschrijving. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

3. Wijzigingen

3.1 Mocht er een onjuistheid in de aanmelding staan, of mocht er na het inschrijven iets veranderen in de situatie van deelnemer waardoor er iets aangepast moet worden aan de inschrijving en/of gegevens die bij de organisatie bekend zijn, dan dient deelnemer dit per e-mail aan de de organisatie door te geven.

3.2 Mocht er nadat de organisatie het inschrijfgeld van deelnemer heeft ontvangen een wijziging zijn in inschrijfgegevens waarbij er op enigerlei wijze (extra) geld overgemaakt moet worden van de organisatie naar deelnemer of vice versa, wordt daarvoor €5,- administratiekosten in rekening gebracht.

3.3 Ook wanneer deelnemer bij het betalen van het inschrijfgeld niet in één keer het juiste bedrag overmaakt, wordt €5,- administratiekosten in rekening gebracht.

4. Annulering

4.1 Als deelnemer uiterlijk 3 weken voor het begin van de Dansstage per e-mail annuleert (dus voor 16 februari 2018), brengt de stichting €5,- administratiekosten in rekening aan deelnemer. Indien (een gedeelte van) de betaling al voltrokken is, worden de bedragen verrekend.

4.2 Als deelnemer tussen 3 weken en 1 week voor het begin van de Dansstage annuleert (dus tussen 16 februari en 2 maart 2018), brengt de stichting 50% van het inschrijfgeld in rekening aan deelnemer. Indien deelnemer besluit de inschrijving over te dragen op een ander persoon, brengt de stichting enkel €5 administratiekosten in rekening. Indien (een gedeelte van) de betaling al voltrokken is, worden de bedragen verrekend.

4.3 Als deelnemer minder dan 1 week voor het begin van de Dansstage annuleert (dus vanaf 2 maart 2018), brengt de stichting 100% van het inschrijfgeld in rekening aan deelnemer. Indien deelnemer besluit de inschrijving over te dragen op een ander persoon, brengt de stichting enkel €5 administratiekosten in rekening. Indien (een gedeelte van) de betaling al voltrokken is, worden de bedragen verrekend.

4.4 Deelnemer kan alleen annuleren door de organisatie bericht te sturen per e-mail.

5. Wachtlijst

5.1 Mocht na het aanmelden blijken dat de door deelnemer gekozen groep vol is, wordt deelnemer automatisch op de wachtlijst gezet. Deelnemer ontvangt hierover van de organisatie bericht per e-mail.

5.2 Zodra er een plaats voor deelnemer vrijkomt, wordt de plaats op de wachtlijst automatisch omgezet naar een inschrijving en ontvangt deelnemer hierover van de organisatie bericht per e-mail. Vanaf dan gelden alle voorwaarden zoals voor een gewone inschrijving met uitzondering van de hier genoemde voorwaarden.

5.3 Na het verzenden van onder 5.2 genoemde e-mail heeft deelnemer 1 week om te bevestigen dat deelnemer gebruik wilt maken van de vrijgekomen plek, en dus in juridische zin de overeenkomst aangaat. Indien de organisatie na een week niets vernomen heeft van deelnemer, dan wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat hier enige kosten aan verbonden zijn. Mocht deelnemer zich daarna alsnog bedenken, dan kan deelnemer opnieuw aangeven een overeenkomst aan te willen gaan middels een bevestiging hiertoe via de e-mail.

5.4 Indien deelnemer binnen de onder 5.3 genoemde week aangeeft gebruik te willen maken van de vrijgekomen plek, dan gelden vanaf dat moment de algemene voorwaarden. Dit betekent dat deelnemer binnen 2 weken na het ontvangen van de onder 5.2 genoemde e-mail aan de betalingsverplichtingen moet voldoen.

6. Evenement

6.1 Tijdens de bals op de Dansstage is het toegestaan beeldopnames te maken, mits deze niet zijn bedoeld voor commercieel gebruik. Uitzondering hierop is indien bands vragen om geen beeldmateriaal te maken danwel te publiceren.

6.2 Tijdens de workshops is het niet toegestaan beeldopnames te maken, behoudens goedkeuring van de docent van de betreffende workshop.

6.3 Beeldopnames mogen worden gemaakt, mits de privacy van mensen wordt gerespecteerd. Ten allen tijde mogen deelnemers, bands, docenten en andere aanwezigen aangeven niet herkenbaar op beeldopnames voor te willen komen, en dit dient gerespecteerd te worden. De persoon in kwestie dient dit zelf aan te geven bij de fotograaf.

6.4 Bij publicatie van op de Dansstage opgenomen beeldmateriaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot internet en social media, dient het materiaal uit de publicatie verwijderd te worden indien dit wordt verzocht door de organisatie en/of enig persoon voorkomende op het materiaal.

6.5 Onverminderd de geldigheid van deze voorwaarden zijn tijdens de Dansstage de huisregels van de Universiteit Twente van kracht.

6.6 Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de Dansstage, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens de Dansstage in gevaar komt, heeft zij het recht deelnemer de (verdere) toegang tot de Dansstage te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

6.7 De stichting en organisatie zijn niet aansprakelijk voor kosten en schade welke ontstaan aan deelnemer en/of goederen, als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van andere deelnemers of aanwezigen, of de beheerder van het de gebouwen waarin de Dansstage plaatsvindt, tijdens of in verband met de Dansstage. Het betreden van de plaats waar de Dansstage plaatsvindt en het bijwonen ervan, geschiedt door deelnemer op eigen risico, in die zin dat de stichting en organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals, maar niet uitsluitend, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

6.8 De stichting en organisatie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijke ongelukken die zich voordoen tijdens of rond de Dansstage.

7. Slotbepaling

7.1 Onverminderd haar eventuele andere rechten heeft de stichting in geval van een overmachtssituatie het recht om de uitvoering van een overeenkomst op te schorten dan wel buitenrechtelijk te ontbinden, zonder dat zij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke de stichting niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, een rechtshandeling of naar de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.